مدیر کل

دكتر محمد قرباني گلشن آباد

 مدیرکل تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی