درباره ما

تشكل هاي اسلامي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي 


بي ترديد يكي از مهمترين پيشرانهاي حوزه فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشگاه، تشكل هاي دانشگاهي است كه نقش اساسي و ارزنده در تحولات فرهنگي و سياسي در فضاي عمومي دانشگاهي ايفا مي كنند و پويايي و نشاط محيط دانشگاهي منوط و معطوف به تحرك تشكل هاي آن دانشگاه است.

دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به گستردگي كمي و كيفي، واجد صدها تشكل فعال استادي، دانشجويي و كارمندي است كه با عناوين و سلايق گوناگون فعاليت مي كنند و الحمداله روز به روز بر كميت و كيفيت آنها افزوده مي شود. اداره كل تشكل هاي اسلامي سياسي دانشگاه آزاد، نقش حمايتي، هدايتي و نظارتي دارد. بر اساس "آئين نامه فعاليت تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان" مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت نظارت دانشگاه با تركيب رئيس واحد دانشگاهي، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و نماينده رئيس دانشگاه در هيأت نظارت بر فعاليت تشكل هاي اسلامي سياسي دانشگاه، تشكيل و نسبت به فعاليت تشكل هاي مورد نظر، نظارت مي كند.

هم اكنون در دانشگاه آزاد اسلامي، اتحاديه هاي دانشجويي ذيل فعال هستند:

1) اتحاديه تشكل هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (اتحاديه اول)

2) سازمان اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (سادا- اتحاديه دوم)

3) مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (اتحاديه سوم)

4) اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان

5) دفتر تحكيم وحدت

6) اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور

7) جنبش عدالتخواه دانشجويي

البته در كنار تشكل هاي فوق، بسيج دانشجويي در اغلب واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي فعال و در پيشبرد اهداف فرهنگي موثر و پويا است.

به همراه تشكل هاي دانشجويي، در حوزه استادي نيز بسيج اساتيد و ساير تشكل هاي استادي فعال هستند.

يكي مهمترين وظايف اداره كل تشكل هاي اسلامي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي به شرح ذيل است:

- همراهي و مساعدت با تشكل هاي دانشگاهي در جهت مشاركت فعال آنان در پيشبرد اهداف فرهنگي و سياسي

- برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح گوناگون و در قالب هاي متعدد

- حمايت هاي مادي، محتوايي و فكري

- اهتمام به برگزاري مناسبتي (13 آبان، 16 آذر، 22 بهمن و ... )

- تهيه و تدوين جزوات و محصولات محتوايي

- اهتمام به تشكيل جلسات ديدار و گفتگو تشكل هاي دانشگاهي با مسئولين نظام اسلامي

- و ...

و العاقبه للمتقين